وړیا مالیه ثبتولو کې مرسته

له خوا فلټر:

د خدمت نقشه نشي تازه کیدی.

map view
{"1500002704901":"ambulance","1500002675182":"life-ring","1500002704861":"peace","1500002675162":"id-card","1500002675142":"gavel","1500002704801":"wheelchair","1500002704761":"user-shield","1500002704741":"graduation-cap","1500002675042":"female","1500002675022":"people-arrows","1500002675262":"home","1500002674942":"briefcase","1500002674922":"utensils","1500002704641":"first-aid"}